สารบัญอะกีดะตุสสะลัฟ 1 (1-14)

Submitted by dp6admin on Tue, 14/04/2009 - 15:31

 

หัวข้อ

youtube/ 

วันที่บรรยาย

ฟัง

อะกีดะฮฺ 1

2548-06-25

 

อะกีดะฮฺ 2

2548-07-24

 

อะกีดะฮฺ 3

 • ข้อแตกต่างระหว่าง อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ กับกลุ่มอื่นๆ

2548-08-28

 

อะกีดะฮฺ 4

 • เอกลักษณ์ของอะกีดะฮฺ อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ
 • หลักการที่ 1 การอีหม่าน(ศรัทธา) และรุก่นต่างๆของมัน
 • รุก่นอีหม่านข้อที่ 1 การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
  1. เตาฮีด อัรรุบูบียะฮฺ
  2. เตาฮีด อัลอุลูฮียะฮฺ

2548-09-25

 

อะกีดะฮฺ 5 

3. เตาฮีด อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต - หลักการยึดมั่นของ อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ในเรื่อง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต (เปรียบเทียบกับ มุอฺตะซิละฮฺ อัลอะชาอิเราะฮฺ)

 • ไม่กำหนดเจาะจงว่าคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺนั้นเป็นอย่างไร
 • ตัวอย่าง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต
 • ซาตของอัลลอฮฺ
2548-11-27  

อะกีดะฮฺ 6 อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต - หลักการยึดมั่นของ อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ในเรื่อง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต (เปรียบเทียบกับ มุอฺตะซิละฮฺ อัลอะชาอิเราะฮฺ), ตัวอย่าง อัลอัสมาอฺ วัศศิฟาต

2548-12-25  

อะกีดะฮฺ 7  รุก่นอีหม่านข้อที่ 2 การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ

ทำไมต้องศึกษาเรื่องมะลาอิกะฮฺ, คุณค่าของหลักศรัทธาข้อนี้ในด้านอีมาน(ความ ศรัทธา), ผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่ใช่มุอฺมิน, ข้อผิดพลาดในหนังสือกุรอานมะญีด ของ อ.ดิเรก ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้, มะลาอิกะฮฺคือเทวดาหรือ?, ชื่อและหน้าที่ของมะลาอิกะฮฺแต่ละท่าน (ญีบรีล, มาลิก,ริฎวาน, มุงกัร,นะกีร); ลักษณะ,รูปร่าง, เพศ และที่อยู่ของมลาอิกะฮฺ

2549-01-22  

อะกีดะฮฺ 8  รุก่นอีหม่านข้อที่ 2 การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ

 • รูปร่างลักษณะของมะลาอิกะฮฺو หน้าที่ของมะลาอิกะฮฺแต่ละท่าน
 • ไม่มีเพศ, ไม่กินไม่ดื่มและไม่ขับถ่าย
  นบีอิบรอฮีมกับมะลาอิกะฮฺ, มารยาทในการรับรองแขก
  ความประเสริฐของมนุษย์และมะลาอิกะฮฺ, มะลาอิกะฮฺอยู่ที่ไหน มีจำนวนเท่าไหร่
  มลาอิกะฮฺลงมายังแผ่นดินนี้หรือไม่
  อัลบัยตฺอัลมะมู้ด, มะลาอิกะฮฺจะเฏาะวาฟทุกวันเจ็ดหมื่นท่าน
  มะลาอิกะฮฺที่นำนรกญะฮันนัมมา
  ชื่อมะลาอิกะฮฺบางท่านที่มีระบุในอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ เช่น ญิบรีล(นำวะฮียฺ), มิกาอีล(จัดระเบียบริสกี), อิสรอฟีล(เป่าในวันกิยามะฮฺ), มาลิก (ดูแลญะฮันนัม), ริฎวาน(เฝ้าสวรรค์), มุงกัรนะกีร(สอบสวนมนุษย์ในกุบูร), 
  2549-02-26  
อะกีดะฮฺ 9

รุก่นอีหม่านข้อที่ 2 การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ

  2549-04-09  

อะกีดะฮฺ 10  รุก่นอีหม่านข้อที่ 3 การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

 • ตำแหน่งของคัมภีร์ต่างๆในความเชื่อของมุอฺมิน
 • การศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอาน
  2549-04-23  

อะกีดะฮฺ 11 รุก่นอีหม่านข้อที่ 3 การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ (หน้า 75 ซูเราะฮฺอันนะหลฺ อายะฮฺ 89)

 • จะศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นรุกุ่น
 • อัลกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญ กฎหมายบังคับ และข้อชี้แนะในชีวิตมุสลิม ไม่ใช่แค่คัมภีร์ที่ใช้ตอนทำพิธีทำบุญเท่านั้น
 • อัลกุรอานชี้แจงไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง
  2549-05-28  
อะกีดะฮฺ 12 รุก่นอีหม่านข้อที่ 4 การศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล   2549-06-26
อะกีดะฮฺ 13 รุก่นอีหม่านข้อที่ 4 การศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล   2549-07-24  
อะกีดะฮฺ 14 รุก่นอีหม่านข้อที่ 4 การศรัทธาต่อบรรดาร่อซูล   2549-09-17  

          

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

หนังสือ "หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์ (อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัล-ญะมาอะฮฺ)" 
เรียบเรียงโดย อับดุลลอฮฺ บินอับดิลหะมีด อัล-อะษะรีย์
แปลโดย นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ