ความสำคัญของวิชาอะกีดะฮฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 06/04/2009 - 16:02

วิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญในระดับชีวิตของมุสลิม และมีความสำคัญต่อสังคมโดยทั่วไป การที่เราตระหนักถึงการศึกษาเรื่องหลักการของศาสนาอิสลามมีความสำคัญนั้น ย่อมส่งผลให้เรามีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความถูกต้องในกิจกรรมต่างๆในชีวิต มุสลิมที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหรือไม่ตระหนักในความสำคัญของวิชาการและความรู้ในเรื่องศาสนาย่อมประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมุมมองต่อปัญหาหนึ่งๆ ซึ่งมุมมองของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่จะสร้างบรรทัดฐาน  เช่น บุคคลที่เห็นว่าการร่วมงานศพของคนต่างศาสนิกเป็นประเด็นเล็ก การที่มองเช่นนี้อันเนื่องมาจากขาดวิชาการ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่จะตระหนักในความเคร่งครัดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวิชาที่เขามีอยู่เกี่ยวกับหลักศาสนา ส่วนผู้ที่เรียนรู้อัลกุรอาน เรียนรู้ฮะดีษของท่านนบี เรียนรู้หลักการศรัทธา ก็จะมีความเข้มแข็งในการปฎิบัติศาสนกิจและการดำรงชีวิต

หากกลับมามองถึงความสำคัญของวิชาที่จะสร้างความมั่นคงที่ทำให้มุสลิมมีความตระหนักอย่างหนักแน่นในการที่จะดำรงชีวิตตามหลักการศาสนามากที่สุด นักวิชาการก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันนั่นคือ วิชาหลักศรัทธา หรือ วิชาอะกีดะฮฺ หรือ วิชาเตาฮีด การศึกษาวิชานี้จะต้องทำให้วิชานี้กลายเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงทฤษฎี เพราะคนส่วนมากเข้าใจว่าอีมาน(ศรัทธา)อยู่ในใจ ซึ่งความจริงแล้วอีมาน, อะกีดะฮฺ หรือเตาฮีดนั้นอยู่ในภาคปฏิบัติทั้งสิ้น เราต้องการขยายความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาอะกีดะฮฺให้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราจนกระทั่งกล่าวได้ว่ามุสลิมคนนี้มีอะกีดะฮฺ มีอีมาน

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชานี้คือ เพื่อให้มั่นใจในตนเองว่ารู้จักวิชาอะกีดะฮฺในภาคทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติจะเกิดขึ้นตามข้อแนะนำที่จะนำเสนอต่อไป และเพื่อให้มีความเป็นมุอฺมิน(ผู้ศรัทธา)อย่างแท้จริง ซึ่งบทเรียนในวิชานี้จะศึกษาหลักฐานที่มาจากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺที่มาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในวิชาอะกีดะฮฺนี้ต้องการที่จะให้ผู้ที่มิใช่มุสลิมสามารถเข้าใจได้ ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเป็นการนำเสนออิสลามแบบบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ไม่รู้เรื่องอิสลามและผู้ที่ไม่เคยทราบว่าพระเจ้ามีหรือไม่มี เพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางของผู้ศึกษา หรือจะนำบทเรียนนี้ไปเผยแผ่แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักอิสลาม เพื่อให้เราตระหนักถึงหน้าที่ของมุสลิมทุกคนในการประกาศสัจธรรมและเผยแผ่อิสลาม เรื่องแรกที่จะพูดถึงคือ พระเจ้ามีหรือไม่?

 


เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 2548-06-25 อะกีดะฮฺ 1 (ทุ่งครุ)

วันที่ลงบทความ : 12 เม.ย. 50