1051 การจ่ายซะกาตธุรกิจ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 21:02

 

คำถาม : การจ่ายซะกาต ในการทำธุรกิจเช่นธุรกิจรถขนส่งสินค้า  หรือธุรกิจอื่น ๆ มีกฎเกณฑ์การจ่ายซะกาตอย่างไร  เช่น  1. จ่ายจากผลกำไรที่ได้รับ  2. จ่ายจากรายได้ที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  3. จ่ายจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในกิจการ เช่น รถ อาคาร เครื่องใช้หรือเครื่องมือต่าง ๆ และถ้ากิจการมีภาระจะต้องจ่ายชำระหนี้สิน  จะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ หรือจะต้องชำระซะกาตควบคู่ไปกับการจ่ายชำระหนี้สิน  ขอบคุณครับ  

วัสสลามมุอะลัยกุม  

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

การจ่ายซะกาตธุรกิจ ไม่ต้องนับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในต้นทุน แต่นับมูลค่าของสินค้าที่จำหน่าย อันเป็นเป้าหมายธุรกิจของเรา รวมถึงกำไรด้วย ดังนั้นเมื่อครบ 1 ปี(จันทรคติ) ให้คำนวณทรัพย์สินที่เป็นกำไรรวมกับต้นทุนสินค้าที่ทำการค้าอยู่(ในกรณีธุรกิจขนส่งไม่มีสินค้าแต่เป็นการขายบริการ) และหักค่าใช้จ่ายตลอดระยะ 1 ปี ส่วนที่เหลือให้ออก 2.5%

ถ้าหากกำไรงอกมาเป็นระยะๆตลอด 1 ปี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเป็นระยะๆตลอด 1 ปี เราก็คำนวณกำไรตลอด 1 ปีและค่าใช้จ่ายตลอด 1 ปี และหักไป ส่วนเหลือก็คือจำนวนทรัพย์สินที่ต้องออกซะกาต

หรือเราจะใช้จ่ายจากกำไรไปเรื่อยๆตลอด 1 ปี และตอนสิ้นปีให้นับส่วนเหลือและออกซะกาตจากส่วนนั้น

หากเรามีหนี้สินที่ไม่ต้องชำระอย่างรีบด่วน หมายถึง เราชำระสบายๆ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะของเราที่จะต้องออกซะกาตด้วย แต่ถ้าหากหนี้สินต้องชำระอย่างรีบเร่ง โดยการชำระหนี้นั้นจะกินเนื้อของต้นทุนและกำไรจนกระทั่งจะไม่เหลือจำนวนมูลค่าทรัพย์สินที่ต้องออกซะกาต ก็ไม่ต้องออกซะกาต เพราะหนี้สินนั้นเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่ต้องหักออกจากต้นทุนและกำไร

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ริฎอ อะหมัด สมะดี

13 ต.ค. 48

วันที่ตอบ