เงินที่เราได้จากการออม หลังเกษียณแล้วได้มาสามแสนบาท จำเป็นต้องออกซะกาตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 13/05/2010 - 11:26

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ