1192 มีเงินหนึ่งแสนบาทเก็บไว้ทำอุมเราะฮฺ ต้องออกซะกาตหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:08

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง