1182 เราสามารถทำบุญ(บริจาค)โดยอุทิศผลบุญให้คนที่ตายแล้วได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 01/02/2010 - 02:10

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

 

วันที่ตอบ