อะกีดะฮฺ

5:94 ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่ง
อันได้แก่สัตว์ล่า ที่มือของพวกเจ้าได้มันมา และหอกของพวกเจ้าด้วย
เพื่ออัลลอฮ์จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์ในสภาพที่เขาไม่เห็นพระองค์
แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะได้รับโทษอันเจ็บแสบ

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 

ในกระบวนการของการอีหม่านการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า…

- ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ
- ความสนิทสนมระหว่างผู้ศรัทธา มีผลบุญ
- คุณค่าของญะมาอะฮฺ
- ความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี สำคัญที่สุด
- ฮัสบุนัลลอฮุ วะนิอฺมัลวะกีล
- คนที่พูดความจริง ไม่เคยผิดหวังกับอัลลอฮฺตะอาลา
- หัวใจที่สนิทสนมกันเพื่ออัลลอฮฺ -…
- ภารกิจของสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา(นิอฺมะฮฺ) คือ ต้องรักษามัน
- รักษาศาสนาอย่างไร ? ปกป้อง(รักษา)ศาสนา ด้วยการศึกษาให้รู้ข้อใช้ข้อห้าม และปฏิบัติตาม
- ภาคปฏิบัติในการเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล
- เราบกพร่องในการรักษาศาสนาหรือไม่ ?
- พร้อมที่จะเปลี่ยน…
- บทเรียนจากสงครามบัดร
- จากบทเรียน เรามีหน้าที่ 2 อย่าง
1- ดูว่ามีบทเรียนอะไรดีๆสำหรับเราในตอนนั้น
2- และจะเป็นบทเรียนอะไรสำหรับเราในอนาคต