ซูฟี เฏาะรีเกาะฮฺ

หะดีษวลี, นิยามของคำว่า "วลี", ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "ซูฟีตะรีกัต", ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในซูฟีบางกลุ่ม,
รางวัลสำหรับผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺในบ้านของพระองค์, "...และผู้ใดการงานของเขาล่าช้า(น้อยนิด) สายสกุลของเขาจะช่วยเร่งเขาเข้าสวรรค์ไม่ได้
"...ผู้ใดขวนขวายหนทางเพื่อแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางไปยังสวรรค์,...",
คุณค่าของความรู้, ความรู้ที่ยังประโยชน์,
ลักษณะของผู้ที่มีความสมถะ(อัซซุฮดฺ), คำตักเตือนของ "ดุนยา", ศาสนาพุทธมีเชื้อของศาสนาจากฟากฟ้า, การบิดเบือนบทบัญญัติในศาสนาต่างๆ (พุทธ,คริสต์,อิสลาม,ชีอะฮฺ), อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ, อุวัยสฺ อัลก็อรนียฺ, อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, การเปลี่ยนทัศนะของผู้รู้,
“จงดูถูกดุนยา(สมถะต่อดุนยา) แล้วอัลลอฮฺจะทรงรักท่าน...", อัซซุฮดฺ, ความสมถะ การขัดเกลาจิตใจ ตะเซาวุฟ, เปรียบเทียบดุนยากับอาคิเราะฮฺ, ดุนยาแค่ปีกยุง, อย่ามั่นใจ(ไว้วางใจ)ในทรัพย์สินของท่าน มากกว่าความไว้วางใจในสิ่งที่อยู่ ณ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา, สิ่งที่เข้ามาในหัวใจ หรือออกไปจากหัวใจ…
ซูฟี, ซะกาต, การบริจาค, การจ่ายฟิดยะฮฺและซะกาตฟิฏรฺ, บะระกู่, จะขจัดความโอ้อวดในใจได้อย่างไร, ดุอาอฺกุนูต, ปัญหาสามีภรรยา, ชีอะฮฺ,