1 ใน 100

1 ใน 100

Submitted by dp6admin on Wed, 13/09/2023 - 15:45
หัวข้อเรื่อง
"พระเจ้าผู้ทรงเมตตา"

ส่วนหนึ่งจาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 6"
โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

ความยาว(นาที)
6 นาที