อัลลอฮฺ

"พระเจ้าผู้ทรงเมตตา"
อัลลอฮฺ อัรเราะหฺมาน อัรเราะฮีม
- รู้จักอัลลอฮฺด้วยพระนามของพระองค์
- ขอดุอาอฺด้วยพระนามของอัลลอฮูอันสวยงาม
- อัรเราะหฺมาน เป็นพระนามที่อัลลอฮฺรัก
- อัลลอฮฺชอบให้ตั้งชื่อ อับดุลลอฮฺ อับดุรเราะหฺมาน
- ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ มี "อัรเราะหฺมาน" 2 ครั้ง…