อัลหะดีษ

การตอบแทนคุณงามความดีและความชั่ว, หะดีษที่สร้างความหวังและความละอายต่ออัลลอฮฺตะอาลา, 1 ความดีจะถูกคิดเป็น 10-700 เท่า,
การก่อความเสียหายในการคืนดีหลังจากหย่า (ร็อจญฺอะฮฺ, เราะเยาะอฺ), สายรายงานหะดีษ(อะซานีด)ของเชคริฎอ หนังสือญามิอุลอุลูมวัลหิกัม, เศาะฮี้ฮฺอิมามบุคอรียฺ, สายรายงานหะดีษลูกโซ่ด้วยความรัก อัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะฮฺ,