เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ ของของเขาหายจึงได้บนบาน เมื่อเจอของแล้วทำตามที่บนบาน ปรากฎว่าทำแล้วไม่ครบ ควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:11

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ