งานที่เกี่ยวกับการจัดการผ่อนชำระสินค้าซึ่งมีดอกเบี้ย สามารถทำได้หรือไม่