1738 เหตุใดท่านรอซูลจึงส่งเสริมให้อ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฟฺในวันศุกร์