การรับใช้ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน

Submitted by dp6admin on Thu, 16/12/2010 - 15:22
ถูกต้อง ! ความจริง "การรับใช้ศาสนา" เป็นการรับใช้เพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งของความเป็นบ่าวให้สูงขึ้น ณ ที่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มิใช่อาชีพที่ถูกบังคับที่จะได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีเกียรติที่จะเลือกเอาด้วยการตอบรับหรือปฏิเสธ และมิใช่เป็นการเสียสละ และมิใช่เป็นกฎข้อบังคับที่พอเพียง (ฟัรฎูกิฟายะฮฺ) และมิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ แต่ทว่าการรับใช้ศาสนาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง เป็นความจำเป็นหนึ่งและเป็นรากฐานหนึ่งของศาสนา -- ความหมายดังกล่าวได้ฝังลึกแน่นอยู่ในจิตใจของบรรดาบรรพชนรุ่นแรก (อัสสะละฟุศศอและฮฺ) สำหรับพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการชี้แนะหรือมีการชี้นำใดๆจากบุคคลอื่น แต่ทว่าคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเพียงแต่ยอมมอบตน หรือเมื่อคำว่า "อิสลาม" ได้ฝังลึกแน่นอยู่ในจิตใจของเขาแล้ว หลังจากนั้นเขาถือว่าเขาได้อุทิศตนเองและได้ถูกเกณฑ์เพื่อรับใช้ศาสนานี้แล้ว และจะต้องเสียสละทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนและปกป้องศาสนานี้....

 

 จากต้นฉบับภาษาอาหรับ ثلاثون طريقة لخدمة الدين ، الشيخ رضا أحمد صمدي

แปลโดย อาจาย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ
การรับใช้ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน