1645 การเชิญอิมามมาเศาะละวาตนบี ทำบุญคนตาย หรือขึ้นบ้านใหม่ มีแบบฉบับหรือไม่?

Submitted by dp6admin on Sun, 17/06/2012 - 11:22

จากรายการ อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม ทาง White Channel ทุกวันพุธเวลา 20.30 น.