อัลกอฎออวัลกอดัร

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธา จนกว่าจะชอบให้พี่น้องได้ประสบความดี เฉกเช่นที่ตนเองชอบประสบ" (ไม่อิจฉา)
ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม, คอลิด อิบนุลวะลีด,
อันตรายของการอิจฉา, วิธีป้องกัน, ความพอเพียง
ความแตกต่างของ ชาย-หญิง ในอิสลาม, การกำหนดของอัลลอฮฺ, การอิจฉา
การรักษาสิ่งแวดล้อมในอิสลาม,