สัญญาณกิยามะฮฺ - ความรู้จะน้อยลง, ซินาจะแพร่หลาย, สตรีมีมาก...

สัญญาณกิยามะฮฺ - ความรู้จะน้อยลง, ซินาจะแพร่หลาย, สตรีมีมาก...

Submitted by dp6admin on Tue, 07/03/2023 - 12:51
หัวข้อเรื่อง
สัญญาณกิยามะฮ - ความรู้จะน้อยลง, ซินาจะแพร่หลาย, สตรีมีน้อย...
อนัสอิบนุมาลิก รายงานหะดีษว่า ฉันได้ยินท่านนบี ﷺ กล่าวว่า
"หนึ่งในสัญญาณกิยามะฮฺคือ ความรู้จะน้อยลง, ความโง่จะปรากฏ, ซินาจะปรากฏอย่างกว้างขวาง, สตรีจะมีจำนวนมากกว่าบุรุษ, บุรุษจะมีจำนวนน้อย จนกระทั่งสตรีห้าสิบคน จะมีผู้ปกครองหนึ่งคน"
(" ความรู้จะน้อยลง" - ความรู้มีเยอะ แต่ความรู้ที่มีคุณภาพ ที่ช่วยเหลือสังคมได้ มีน้อย, ความรู้ไม่มีคุณภาพ)

h81.jpg

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่