1397 การปิดหน้ามีความประเสริฐอย่างไร และผลบุญระหว่างการปิดหน้าและเปิดหน้าต่างกันอย่างไร