ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 9 (อายะฮฺ 40-42)

Submitted by dp6admin on Thu, 29/11/2018 - 11:39
หัวข้อเรื่อง
ลักษณะของพวกยิว
สถานที่
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

40. วงศ์วานอิสรออีลเอ๋ย ! จงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้า ที่ข้าได้โปรดปานแก่พวกเจ้า(*1*) และจงรักษาข้อสัญญาของข้าให้ครบถ้วน(*2*) ข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วน และเฉพาะข้าเท่านั้น พวกเจ้าจงเกรงกลัว  

     (1)  หมายถึงได้ทรงให้บุคคลในประชาชาติของอิสรออีล เป็นร่อซูลของพระองค์ติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยจนพวกเขาเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นประชาชาติที่อัลลอฮฺทรงรัก
     (2)  ให้เคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยปราศจากการตั้งภาคีใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ และให้ศรัทธาต่อบรรดาร่อซูลของพระองค์ เมื่อประจักษ์หลักฐานความเป็นจริงของร่อซูลเหล่านั้น  

41. และพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ให้ลงมาเพื่อยืนยันสิ่งทีมีอยู่กับพวกเจ้า และพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรก และจงอย่าได้นำโองการของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อย และเฉาะข้าเท่านั้น พวกเจ้าจงยำเกรง

     (1)  ให้ศรัทธาต่ออัล-กุรอานที่ถูกประทานลงมาเพื่อยืนยันคัมภีร์เตารอด และอินญีล ซึ่งมีอย่ในมือของเขา
     (2)  เพราะจะทำให้ผู้อื่นถือปฏิบัติตามด้วย
     (3)  อย่าได้ละทิ้งโองการของอัลลอฮฺที่ท่านนะบีนำมา โดยเห็นแก่ประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เคยได้รับ  

 42. และพวกเจ้าจงอย่าปะปน สิ่งจริงด้วยสิ่งเท็จ และจงอย่าปกปิดสิ่งที่เป็นจริง(*1*) ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้ารู้กันอยู่  

     (1)  อย่าปกปิดลักษณะของนะบีมุฮัมมัดที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขา โดยนำเอาลักษณะอื่นที่ไม่เป็นจริงมาแทน