อุมเราะฮฺ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

แปลโดย อบูอุบัยยฺ นาแซ

7. ในขณะที่จะดื่มน้ำซัมซัมจงเตรียมเหนียตให้ดี

เนื้อหา : การกล่าวลา, ดุอาอฺเมื่อจะขึ้นยานพาหนะทุกชนิด, รุกุ่นของอุมเราะฮฺ, ลักษณะของการทำอุมเราะฮฺ, ผู้ครองเอี๊ยะหฺรอม, ข้อห้ามระหว่างเอี๊ยะหฺรอม, คำอัตตัลบิยะฮฺ,…