White Channel

ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
- กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
- ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดเป็นชะฮีด
- ดุอาอฺและซิกรุลลอฮฺที่แนะนำให้อ่านเมื่อประสบมุศีบะฮฺ(บททดสอบ) และสำหรับคนที่ตั้งใจจะเข้าสวรรค์
- อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
- ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ