White Channel

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
ไว้ท์อีเว้นต์ "สลามเจริญกรุง"
เทคนิคปรับตัวหลังเราะมะฎอน
1- มีความรู้ถึงความประเสริฐของการปฏิบัติตามหลักการศาสนา เช่น ผลบุญของการถือศีลอด การละหมาด ละหมาดกลางคืน ฯลฯ รู้แล้วก็จะอยากทำ
2. มีเพื่อนทำความดี
3. ทบทวนชีวิตสม่ำเสมอ

อธิบายหะดีษ เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ : หัวข้อ 6 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน)

เอกสารประกอบการบรรยาย : …

- กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
- ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดเป็นชะฮีด
- ดุอาอฺและซิกรุลลอฮฺที่แนะนำให้อ่านเมื่อประสบมุศีบะฮฺ(บททดสอบ) และสำหรับคนที่ตั้งใจจะเข้าสวรรค์
- อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน
- ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ