อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ

- อายาต 2 ประเภท 1- อายาตเกานียะฮฺ 2- อายาตชัรอียะฮฺ
- อะฮฺลุลฟิฏเราะฮฺ
- ทัศนะอุละมาอฺในเรื่องบิดามารดาท่านนบีเป็นผู้ปฏิเสธ?,
- การแสวงหาสัจธรรม ต้องสุจริตใจต่อหลักฐานและมีความถ่อมตน
- อัลลอฮฺจะตัดสินด้วยหัวใจ
- ญะมาอะฮฺซ้อน
-…