อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ

- สรุป 35-36 ความดีความชั่ว คนดีคนชั่ว มีในทุกสังคม
- "ตักวา" ในต่างศาสนิก ทำให้ยอมรับอิสลามได้ง่าย
- ตะกับบร(อัลกิบรฺ) - ปฏิเสธสัจธรรม(ความถูกต้อง) และดูถูกคนอื่น
- อายาต 2 ประเภท 1- อายาตเกานียะฮฺ 2- อายาตชัรอียะฮฺ
- อะฮฺลุลฟิฏเราะฮฺ
- ทัศนะอุละมาอฺในเรื่องบิดามารดาท่านนบีเป็นผู้ปฏิเสธ?,
- การแสวงหาสัจธรรม ต้องสุจริตใจต่อหลักฐานและมีความถ่อมตน
- อัลลอฮฺจะตัดสินด้วยหัวใจ
- ญะมาอะฮฺซ้อน
-…