ซูเราะฮฺอัลอันอาม

- อัลลอฮฺจะรับเตาบัตใน 2 กรณี, สัญญาณกิยามะฮฺ (สัตว์ออกมาพูด)
- وأنا أول المسلمين หรือ وأنا من المسلمين
- สาเหตุของการแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆในศาสนา,
- จุดยืนและการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในหลักการศาสนา
- หน้าที่ของมุสลิมทุกคน
ลักษณะเฉพาะของศาสนาจากพระเจ้า, คำสอนที่เป็นสากลโลก อยู่ในอายะฮฺ 151-153, ทำดี กับ ฮิดายะฮฺ, อะกีดะฮฺสลัฟกับบาปใหญ่
"และแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิด และอย่าปฏิบัติตามหลายๆทาง..."
- จงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องชั่งด้วยความเที่ยงตรง (กลุ่มชนนบีชุอัยบฺ)
- เราจะไม่บังคับชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้น
- เมื่อพวกเจ้าพูด ก็จงยุติธรรม
- คำพูดทองคำของอิบนุตัยมียะฮฺ - เพราะยุติธรรม จึงยั่งยืน
- สัญญาของอัลลอฮ์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
-…
- เริ่มดะอฺวะฮฺในเรื่องที่คนรู้จัก
- จงอย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ปกปิด
- อย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรม
- อย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้า นอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่ง
อายะฮฺ 151-153 สรุปสิ่งที่ถูกโต้ไปก่อนหน้านี้,
ท่านนบีนำเนื้อหาของ 3 อายะฮฺนี้มาเป็นเงื่อนไขในการให้บัยอะฮฺของตัวแทนชาวมะดีนะฮฺก่อนฮิจเราะฮฺ
"พวกเจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์
และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองจริงๆ
และอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้า…
ให้อภัย - เอาคืน, ชิริก, อุตริกรรม นำพาสู่ชิริก, ชิริก...สัญญาณกิยามะฮฺ, กลุ่มเกาะดะรียะฮฺรุ่นแรก(สุดโต่ง) เป็นมะญุซแห่งอุมมะฮฺนี้(อิสลาม), บูชากิเลส อารมณ์ของตนเอง