ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1443 (พ.ศ.2564-65)

Submitted by dp6admin on Sun, 08/08/2021 - 22:00

แถลงการณ์หมายเลข 4301 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1442) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4302 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนศ่อฟัร ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนศ่อฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)  ดังนั้น วันอังคารที่ 7 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 มุฮัรรอม 1443 และ วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 ศ่อฟัร ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4303 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ศ่อฟัร 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 7 จึงเป็นวันที่ 30 ศ่อฟัร 1443 และ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4304 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1443 

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร 1443) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์และจอร์แดน 
ดังนั้น #วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1443 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4305 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1443 

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร 1443) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1443 
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4306 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอูลา 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 จึงเป็นวันที่ 30 จุมาดัลอูลา 1443 และ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4307 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อจับ ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อจับ ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1443) แล้ว 

ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์  ดังนั้น วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเป็นวันที่  1 เดือนร่อจับ ฮ.ศ.1443
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะญับ และเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุเดือนรอมฎอน” 

ท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า
 “การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอน คือการถือศีลอด #เดือนของอัลลอฮฺที่ต้องห้าม(อัลมุฮัรรอม)” 
*สี่เดือนที่ต้องห้ามนั้นคือ เดือนซุลกะอฺดะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ มุฮัรรอม และ #เราะญับ(มุฎ็อร)


แถลงการณ์หมายเลข 4308 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อจับ 1443) แล้ว 
ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 จึงเป็นวันที่ 30 ร่อจับ 1443 และ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะญับ และเดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุเดือนรอมฎอน” 


แถลงการณ์หมายเลข 4309 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะมะฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ชะอฺบาน 1443) แล้ว 
ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย แต่ มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ดังนั้นวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนเราะมะฎอน ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
---------------

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   

[ อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ วัสสลามะติ วัลอิสลามิ วัตเตาฟีกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะร็อบบุกัลลอฮุ

ความว่า : อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ 

-- รวมข้อมูลเดือนรอมฎอน -- https://www.islaminthailand.org/dp8/ramadan


แถลงการณ์หมายเลข 4310 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1443 (ตามทัศนะเดือนเดียวทั่วโลก)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเชาว้าล ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะมะฎอน 1443) แล้ว 
ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอัฟกานิสถานและไนเจอร์  โดยที่อัฟกานิสถานมีการเห็นหิล้าลใน 4 รัฐ (27 คน) และที่ไนเจอร์ 3 รัฐ โดยทั้งสองประเทศ การเห็นหิล้าลถูกรับรองโดยทางการและคณะผู้รู้ด้านชะรีอะฮฺตลอดจนศาลสูงสุด
ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ

จึงขอแจ้งให้พี่น้องที่ยึดในทัศนะเดือนเดียวทั่วโลก(เดือนสากล)ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 1 เดือนเชาว้าล ฮ.ศ.1443 (อีดิ้ลฟิฏรฺ)

تَقَــبَّــلَ اللهُ مِنَّا وَمِــنْــكُم - ขออัลลอฮฺตอบรับ(การงานในเดือนเราะมะฎอน)จากเราและท่าน

 اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ  وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .   


แถลงการณ์หมายเลข 4311 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลกิอฺดะฮฺ ฮ.ศ.1443

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลกิอฺดะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 เชาว้าล 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)  

ดังนั้น วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม จึงเป็นวันที่ 30 เชาว้าล 1443 และ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 ซุลกิอฺดะฮฺ ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ

การชี้แจงจากบอร์ดชรีอะฮฺไว้ท์แชแนล https://www.facebook.com/tv.whitechannel/videos/702650034380492

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4312 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนซุลฮิจจะฮฺ ฮ.ศ.1443 (ตามทัศนะเดือน(หิล้าล)สากล)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนซุลฮิจจะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1443 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลกิอฺดะฮฺ 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)

ดังนั้น วันพุธที่ 29 มิถุนายน จึงเป็นวันที่ 30 ซุลกิอฺดะฮฺ 1443 และ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 ซุลฮิจจะฮฺ ฮ.ศ.1443

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)  28/6/65