ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1444 (พ.ศ.2565-66)

Submitted by dp6admin on Thu, 28/07/2022 - 23:02

แถลงการณ์หมายเลข 4401 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1443) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลฮฺจจะฮฺ 1443 และ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1444

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)