การหย่า

- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา ให้ประนีประนอมก่อน ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อนุญาตให้หย่าร้าง
- มนุษย์อาจมีความตระหนี่ได้ แต่ถ้ามากจนก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรอบข้างในด้านศาสนา (เช่น ไม่จ่ายนะฟะเกาะฮฺให้พอเพียง) เป็นความผิด
- การมีภรรยามากกว่าหนึ่ง, ความยุติธรรมในบรรดาภรรยา,…
- การเสนอหลักการศาสนาที่สังคมมองว่าแปลก
- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา อิสลามมีทางออกคือ ประนีประนอมกัน หรือหย่าร้าง
- การประนีประนอมระหว่างสามีภรรยาเพื่อรักษาครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีกว่า
- การนิกาหฺแบบมิสยาร
- ภรรยามากกว่าหนึ่ง
- การหึงหวงระหว่างสามีภรรยา
-…
การหย่า, สิทธิของภรรยาในมะฮัร, เฟสบุ๊ก, The Prince of Wales กล่าวชื่นชมอิสลาม
หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า
ความสำคัญของสถาบันครอบครัว,
สิทธิระหว่างสามีภรรยามีกี่ประเภท (ด้านวัตถุ, จิตวิญญาณ),
ความสำคัญของการร่วมหลับนอน,
อิสลามป้องกันเกี่ยวกับการร่วมหลับนอนอย่างไร
อัลอีลาอฺ, ผลของอีลาอฺ บทเรียนจากหุกุ่มของอีลาอฺ
การหย่า
การก่อความเสียหายในการคืนดีหลังจากหย่า (ร็อจญฺอะฮฺ, เราะเยาะอฺ), สายรายงานหะดีษ(อะซานีด)ของเชคริฎอ หนังสือญามิอุลอุลูมวัลหิกัม, เศาะฮี้ฮฺอิมามบุคอรียฺ, สายรายงานหะดีษลูกโซ่ด้วยความรัก อัลมุซัลซัลบิลมะฮับบะฮฺ,
- "อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, -
- เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์,
- อย่าเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ (คือคนสุดท้ายที่ออกจากนรก)
- ความสุขในสวนสวรรค์
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ,
- การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ,…