การถือศีลอดบนเครื่องบินจากไทยไปอเมริกา จะละศีลอดตามเวลาใด

Submitted by dp6admin on Wed, 20/07/2011 - 10:52

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ