1400 การสุญูดในละหมาดควรกางแขนหรือให้แขนชิดลำตัว

Submitted by dp6admin on Fri, 21/01/2011 - 09:54


ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

คำตอบ

วันที่ตอบ