สังคมมองเดือนรอมฎอนอย่างไร?

Submitted by dp6admin on Wed, 02/09/2009 - 00:15

    การถือศีลอดเดือนรอมฎอนตามบัญญัติอิสลาม เป็นอิบาดะฮฺที่ต้องมีการปฏิบัติในประชาชาติอิสลามโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะต้องปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งตลอดปีมีเพียงเดือนเดียว ดังนั้น เราต้องตระหนักถึงความเป็นปึกแผ่นของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งอัลลอฮฺตะอาลา ตรัสไว้ว่า

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ ، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

ความว่า : “เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น และเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ ดังนั้น ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้ว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้นเถิด” (บะเกาะเราะฮฺ 185)
 
    จะสังเกตได้ว่าในอายะฮฺนี้อัลลอฮฺตะอาลา  ตรัสถึงทางนำที่พระองค์ทรงประทานแก่มนุษยชาติในเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นการยืนยันว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้น เป็นการแสดงความเคารพภักดี และขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานธรรมนูญ แห่งชีวิตของผู้ศรัทธา อนึ่ง การบัญญัติให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนการเฉลิมฉลอง หรือ เป็นการประกาศความตระหนักในพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นการยืนยันในคำสัตยาบันปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแสดงความเป็นบ่าวและความเป็นผู้เชื่อฟังในพระบัญชาของอัลลอฮฺ
 
    จากเหตุผลข้างต้น เดือนรอมฎอนจึงเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ ที่สังคมควรใช้โอกาสนี้เพื่อฟื้นฟูหลักการอิสลามและจริยธรรมของผู้ศรัทธาให้ครบถ้วน เพราะเดือนรอมฎอนจะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดจากบรรดาเดือนต่างๆ ประชาชาติอิสลามจะมุ่งมั่นปฏิบัติอิบาดะฮฺในเดือนนี้ อันเป็นสภาพที่จะทำให้สังคมมีความเข้มแข็งในด้านศีลธรรม ดังนั้น มุสลิมทุกคนจึงต้องคำนึงถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของเดือนรอมฎอน ซึ่งมีอิทธิพลอันกว้างขวางในการสร้างบรรยากาศที่สง่างามต่อชีวิตของมุสลิม
 
    ปัจจุบันนี้ เราเห็นประชาชาติอัลอิสลามไม่ให้ความสำคัญนักต่อเดือนรอมฎอน ไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนล่วง หน้า ครั้นเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงภารกิจของสังคมโดยทั่วไปก็จะมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่เป็นธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษที่เคยกระทำในเดือนนี้ โดยมิได้ระลึกถึงจิตวิญญาณ และเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอน ผลบุญหรือประโยชน์ของเดือนรอมฎอนก็ย่อมจะสลายไปตามพฤติกรรมที่ปราศจากความบริสุทธิ์ ความศรัทธา และความหวังในผลบุญ ดังนั้นจึงขอนำเสนอวิถีทางในการต้อนรับเดือนรอมฎอน เพื่อช่วยให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีคุณประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง 
 


ที่มา : หนังสือ การถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม, อาจารย์อะหมัด สมะดี ร่อหิมะฮุลลอฮฺ