อัลกุรอานแปลไทย แยกไฟล์ละซูเราะฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 31/03/2023 - 15:13

หนังสืออัลกุรอานแปลไทย แยกไฟล์ละซูเราะฮฺ
5 ญุซสุดท้าย (26-30) แยกไฟล์ละญุซอฺ (pdf)

-- ดาวน์โหลดฟรี --

สารบัญ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/000-Surah-index…
ซูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/001-al-fatiha_J…
ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/002-al-baqarah_…
ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/003-ali-imran_J…
ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/004-an-nisaa_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/005-al-maidah_J…
ซูเราะฮฺ อัลอันอาม - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/006-al-anaam_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/007-al-aaraf_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/008-al-anfal_Ju…
ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/009-at-tawbah_J…

ซูเราะฮฺ ยูนุส - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/010-yunus_Juz_1…
ซูเราะฮฺ ฮูด - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/011-hood_Juz_11…
ซูเราะฮฺ ยูซุฟ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/012-yusuf_Juz_1…
ซูเราะฮฺ อัรเราะอดฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/013-ar-raad_Juz…
ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/014-ibraheem_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลฮิจรฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/015-al-hijr_Juz…
ซูเราะฮฺ อันนะหลฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/016-an-nahl_Juz…
ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/017-al-israa_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลกะฮฟฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/018-al-kahf_Juz…
ซูเราะฮฺ มัรยัม - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/019-maryam_Juz_…
ซูเราะฮฺ ฏอฮา - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/020-taha_Juz_16…

ซูเราะฮฺ อัลอันบิยาอฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/021-al-anbiyaa_…
ซูเราะฮฺ อัลฮัจญฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/022-al-hajj_Juz…
ซูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/023-al-muminoon…
ซูเราะฮฺ อันนูร - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/024-an-noor_Juz…
ซูเราะฮฺ อัลฟุรกอน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/025-al-furqan_J…
ซูเราะฮฺ อัชชุอะรออฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/026-ash-shuara_…
ซูเราะฮฺ อันนัมลฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/027-an-naml_Juz…
ซูเราะฮฺ อัลเกาะศ็อศ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/028-al-qasas_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลอังกะบูต - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/029-al-ankaboot…
ซูเราะฮฺ อัรรูม - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/030-ar-room_Juz…

ซูเราะฮฺ ลุกมาน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/031-luqman_Juz_…
ซูเราะฮฺ อัซซัจดะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/032-as-sajdah_J…
ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/033-al-ahzab_Ju…
ซูเราะฮฺ สะบะอฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/034-saba_Juz_22…
ซูเราะฮฺ ฟาฏิร - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/035-fatir_Juz_2…
ซูเราะฮฺ ยาซิน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/036-yaseen_Juz_…
ซูเราะฮฺ อัศศ็อฟฟาต - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/037-as-saaffaat…
ซูเราะฮฺ ศอด - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/038-saad_Juz_23…
ซูเราะฮฺ อัซซุมัร - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/039-az-zumar_Ju…
ซูเราะฮฺ ฆอฟิร - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/040-ghafir_Juz_…

ซูเราะฮฺ ฟุศศิลัต - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/041-fussilat_Ju…
ซูเราะฮฺ อัชชูรอ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/042-ash-shura_J…
ซูเราะฮฺ อัซซุครุฟ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/043-az-zukruf_J…
ซูเราะฮฺ อัดดุคอน - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/044-ad-dukan_Ju…
ซูเราะฮฺ อัลญาซิยะฮฺ - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/045-al-jatheya_…

ญุซอฺที่ 26 - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/046-051_Juz_26…
ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺกอฟ
ซูเราะฮฺ มุฮัมมัด 
ซูเราะฮฺ อัตฟัตฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลหุญุรอต 
ซูเราะฮฺ กอฟ
ซูเราะฮฺ อัซซาริยาต

ญุซอฺที่ 27 - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/051-057_Juz_27…
ซูเราะฮฺ อัซซาริยาต
ซูเราะฮฺ อัฏฏูร
ซูเราะฮฺ อันนัจมฺ
ซูเราะฮฺ อัลเกาะมัร
ซูเราะฮฺ อัรรอหฺมาน
ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลฮะดีด

ญุซอฺที่ 28 - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/058-066_Juz_28…
ซูเราะฮฺ อัลมุญาดะละฮฺ
ซูเราะฮฺ อัชฮัชรฺ
ซูเราะฮฺ อัลมุมุตะฮินะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัศศ็อฟ
ซูเราะฮฺ อัลญุมุอะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลมุนาฟิกูน
ซูเราะฮฺ อัตตะฆอบุน
ซูเราะฮฺ อัฏเฏาะลาก
ซูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม

ญุซอฺที่ 29 - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/067-077_Juz_29…
ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ
ซูเราะฮฺ อัลก้อลัม
ซูเราะฮฺ อัลหากเกาะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลมะอาริจญฺ
ซูเราะฮฺ นูหฺ
ซูเราะฮฺ อัลญิน
ซูเราะฮฺ อัลมุซซัมมิล
ซูเราะฮฺ อัลมุดดัซซิร
ซูเราะฮฺ อัลกิยามะฮฺ
ซูเราะฮฺ อัลอินซาน
ซูเราะฮฺ อัลมุรซะลาต

ญุซอฺที่ 30 - https://www.islaminthailand.org/media/documents/QuranTH/078-114_Juz_30…
ซูเราะฮฺ อันนะบะอฺ - อันนาส

หนังสืออัลกุรอานแปลไทย (เล่มแดงทั้งเล่ม pdf)
https://islamhouse.com/th/books/405/

 

อัลกุรอานแปลไทย แยกไฟล์ละซูเราะฮฺ