หุกุ่มการละหมาดตามอิมามผ่านไลฟ์สดหรือเสียงตามสาย

Submitted by dp6admin on Wed, 29/04/2020 - 21:38

รายงานวิจัยฉบับพิเศษ : หุกุ่มการละหมาดตามอิมามผ่านการไลฟ์สดหรือถ่ายทอดเสียงตามสาย

“ตักรีร อัฎเฎาะรูเราะฮฺ บิหุกุม อัลอิอ์ติมาม บิมุญัรร็อด อัศเศาต์ วัศศูเราะฮฺ”

โดย :: ชัยคฺอบูมุฮัมมัด อัลมุอฺตัซซุบิลลาฮฺ ริฎอ อะหฺมัด สมะดี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ
แปลโดย :: อบูอิบานะฮฺ ฟิตยะตุลฮัก

salat-live

ดาวน์โหลดเนื้อหา

ภาษาอาหรับ

ภาษาไทย

สารบัญ

หน้า 1 คำนำผู้เรียบเรียง
4 บทนำ วิกฤติการณ์ที่ทำให้ชาวมุสลิมได้รับข้อผ่อนปรน โดยไม่ต้องไปร่วมละหมาดญุมอะฮฺและญะมาอะฮฺที่มัสญิด

7 บทที่หนึ่ง หลักฐานต่างๆ ที่อนุญาตในประเด็นนี้  
7 1.หลักฐานจากอัลกุรอาน  
10  2.หลักฐานจากหะดีษ
10    2.1หะดีษที่หนึ่ง
10    2.2.หะดีษที่สอง 
11    2.3 หะดีษที่สาม  
12    2.4 คำอธิบายหะดีษ  
18 3.หลักฐานจากอิจญ์มาอ์
 
19 บทที่สอง หลักฐานจากบรรดาอุละมาอ์ในมัซฮับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้  
19  1.มัซฮับอัลหะนะฟีย์ 
20  2.มัซฮับอัชชาฟิอีย์  
22  3.มัซฮับอัลมาลิกีย์  
22  4.มัซฮับอัลหัมบะลีย์  

25 บทที่สาม เงื่อนไขสำคัญที่ต้องคำนึงในการปฏิบัติตามประเด็นนี้ 
26 คำถามเสริมของผู้แปลจากการให้คำตอบของผู้เขียน 

27 บทปิดท้าย ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้นำและนักวิชาการต่อวิกฤติการณ์นี้  

บทที่สาม เงื่อนไขสำคัญที่ต้องคำนึงในการปฏิบัติตามประเด็นนี้ 

25-125-226

 

หุกุ่มการละหมาดตามอิมามผ่านไลฟ์สดหรือเสียงตามสาย