เวลาละหมาดวันศุกร์ไปไม่ทันร็อกอัตแรก แต่ทันรอกอัตที่สองต้องละหมาดเพิ่ม 1 รอกอัต หรือเพิ่มเป็น 4 รอกอัต

Submitted by dp6admin on Fri, 29/10/2010 - 10:59

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ