คุณสมบัติของผู้ที่จะวินิจฉัยในเรื่องศาสนามีอย่างไร หมายถึงว่าวินิจฉัยถูกได้สองผิดได้หนึ่ง