ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1-6 (อายะฮฺ 1-25 มุอฺมิน, มุนาฟิก, จงศรัทธาต่ออัลลอฮฺ)