เด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ ของของเขาหายจึงได้บนบาน เมื่อเจอของแล้วทำตามที่บนบาน ปรากฎว่าทำแล้วไม่ครบ ควรทำอย่างไร