islaminthailand.org

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 18 (กิตาบุลอีมาน 14,บาบ 42) -42-ศาสนาคือนะศีหะฮฺ, การบัยอะฮฺ, จบกิตาบุลอีมาน// -801 7.12.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 84 (อายะฮฺ 141) -"และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้มีขึ้น ซึ่งสวนทั้งหลาย...", ซะกาตพืชผล, การค้าขาย/จองพืชจากสวน ? -880 5.12.17
พึงระวังลิ้น (สู่อีมานที่มั่นคง 33) -638
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 83 (อายะฮฺ 139-140) -"ฮาลาล" ในบทบัญญัติ, -1,000 28.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 17 (กิตาบุลอีมาน 13,บาบ 40-41) -40- การมอบคุมสฺเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 41- อะมั้ลขึ้นอยู่กับนิยะฮฺ และหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ, และทุกคนจะได้เท่าที่ตนเองตั้งเจตนาไว้, เ... -1,032 23.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 82 (อายะฮฺ 138) -การฟัตวาของอุละมาอฺในเรื่องที่ไม่มีตัวบทห้ามหรืออนุญาตชัดเจน เช่น ตัวเงินตัวทองกินได้มั้ย, เครื่องหนังจากหนังหมู, อะไรทำได้ อะไรทำ... -1,037 21.11.17
ญิฮาด : ความหมายและความสำคัญ -733 18.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 16 (กิตาบุลอีมาน 12,บาบ 37-39) -37-หะดีษญิบรีล ญิบรีลถามนบีเกี่ยวกับ "อีมาน" อิสลาม, อิหฺซาน, วันกิยามะฮฺ; 38- (หะดีษการเพิ่มของอีมาน); 39- ความประเสริฐ... -889 16.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 81 (อายะฮฺ 137) -การหลอกลวงของชัยฏอน ทำให้คนเห็นเท็จเป็นจริง จริงเป็นเท็จ -879 14.11.17
1716 ตีลูก บาปหรือไม่ ? -573 8.11.17
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 (กิตาบุลอีมาน 11,บาบ 30-36) -30- การละหมาดเป็นส่วนหนึ่งของอีมาน, 31- อิสลามที่ดีงามของผู้คน, 32- ศาสนาที่อัลลอฮฺชอบมากกว่า คือศาสนาที่ยั่งยืน (มั่นคง), 33- อีม... -1,002 9.11.17
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 80 (อายะฮฺ 136) - และพวกเขาได้ให้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้บังเกิดขึ้น... -836 7.11.17