ข้อความเตือนใจ

ข้อความเตือนใจ จากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ

DMS1177 เสบียงดาอีย์

: การทำงานศาสนา ดะอฺวะฮฺ

เสบียงที่นักดาอีย์ต้องเตรียมพร้อมเพื่อการโจมตี/คุกคามความชั่วร้าย ได้แก่
1- ความรู้ที่ใช้ในการสอนคนเอาวาม และหักล้างคนชั่วที่หัวหมอ
2- ความสามารถในการเลือกเวลาที่เหมาะสม , การพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลกระทบที่จะติดตามมา
3- ความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ , ลิ้นที่รำลึกถึงพระองค์ , คำพูดที่นุ่มนวล , ความอ่อนโยนขณะสั่งใช้ความดีและห้ามปรามความชั่ว และการปฏิบัติกับผู้คนอย่างเหมาะสมกับสภาพของเขา
4- ความสามารถในการจูงใจสังคมแวดล้อมให้ปฏิบัติตามตนเองได้ ด้วยการพัฒนาอีมานให้เข้มข้น และการฉายภาพให้สังคมตระหนักและเห็นพ้องกันในความชั่วร้ายของความชั่ว

Syndicate content