islaminthailand.org

กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 44 -52 11.10.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37) -150 9.10.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35) -"สำหรับแต่ละประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่ง ครั้นเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาแล้ว พวกเขาจะขอให้ล่าช้าไปสักชั่วเวลาหนึ่งก็ไม่ได้...... -133 2.10.18
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14) -เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ -313 27.9.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33) -ปธน.มอริทาเนีย สั่งปิดศูนย์ผลิตอุละมาอฺ(مركز تكوين العلماء) ของ เชคมุฮัมมัดอัลหะซัน วิลดิดดู อัชชิงกีฏียฺ -362 25.9.18
กิตาบุลวุฎูอฺ 2 (บาบ 6-12) -เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 42 : 6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(ให้สมบูรณ์) 7- การล้างใบหน้าด้วยมือทั้งสองจากการตักน้ำครั้งเดียว 8- กล่าวบิสม... -221 20.9.18
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) -242 18.9.18
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) -เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41: 1- สิ่งที่มีรายงานเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด 2- การละหมาดมิตอบรับ โดยไม่มีการทำน้ำละหมาด(วุฎูอฺ) 3- ความประ... -273 13.9.18
หัวข้อ 3 กิตาบุลอิลมฺ (มารยาทเกี่ยวกับความรู้, 22) -174
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) -291 11.9.18
ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1440 (พ.ศ.2561-62) -260
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) -จบกิตาบุลอิลมฺ// 50- ความละอายในการศึกษา (ดีหรือไม่ดี), 51- ผู้มีความละอายที่จะถาม จึงส่งคนไปถาม, 52- การให้ความรู้และฟัตวาที่มัสญ... -779 6.9.18