ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ dp6admin Fri, 17/04/2009 - 13:52

ตัฟซีร ซูเราะฮฺตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 1-100

ตัฟซีร ซูเราะฮฺตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 1-100 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:33

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 1 (อายะฮฺที่ 1-2 ลักษณะผู้ศรัทธา) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:42
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 2 (อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:31
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 3 (อายะฮฺที่ 8 ลักษณะของมุนาฟิก) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:25
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:17
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 5 (อายะฮฺที่ 17-20 อุทาหรณ์(เปรียบเทียบ)ผู้ไม่รับสัจธรรม) admin Tue, 26/07/2016 - 23:51
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า) admin Tue, 26/07/2016 - 23:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 7 (อายะฮฺ 26-30)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 7 (อายะฮฺ 26-30) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:55
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 8 (อายะฮฺที่ 30-39 )

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 8 (อายะฮฺที่ 30-39 ) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 9 (อายะฮฺ 40-42)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 9 (อายะฮฺ 40-42) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:39
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 10 (อายะฮฺที่ 42-43)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 10 (อายะฮฺที่ 42-43) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:44
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 11 (อายะฮฺที่ 44-46)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 11 (อายะฮฺที่ 44-46) dp6admin Thu, 29/11/2018 - 11:46
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 12 (อายะฮฺที่ 47-50 นบีมูซาและบนีอิสรออีล) dp6admin Tue, 02/08/2016 - 12:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 13 (อายะฮฺ 51-55 บนีอิสรออีล หลังจากข้ามทะเล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 13 (อายะฮฺ 51-55 บนีอิสรออีล หลังจากข้ามทะเล) dp6admin Sun, 27/09/2009 - 11:19
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 14 (อายะฮฺ 56-59)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 14 (อายะฮฺ 56-59) dp6admin Sun, 27/09/2009 - 16:50
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 15 (อายะฮฺ 60-66 บนีอิสรออีล)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 15 (อายะฮฺ 60-66 บนีอิสรออีล) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 15:03
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 16 (อายะฮฺ 67-79 เชือดวัว)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 16 (อายะฮฺ 67-79 เชือดวัว) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 15:16
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 17 (อายะฮฺที่ 80-87)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 17 (อายะฮฺที่ 80-87) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 17:22
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 18 (อายะฮฺที่ 88-97)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 18 (อายะฮฺที่ 88-97) dp6admin Mon, 28/09/2009 - 20:39
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 19 (อายะฮฺที่ 98-103)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 19 (อายะฮฺที่ 98-103) dp6admin Sat, 10/10/2009 - 22:12
มีวีดีโอ
ไม่มี

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 101-150

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 101-150 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:38

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 21 (อายะฮฺที่ 111-120)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 21 (อายะฮฺที่ 111-120) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 00:00
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 22 (อายะฮฺที่ 121-125)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 22 (อายะฮฺที่ 121-125) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 00:38
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 23 (อายะฮฺที่ 124-125)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 23 (อายะฮฺที่ 124-125) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 02:14
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 24 (อายะฮฺที่ 125-127 กะอฺบะฮฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 24 (อายะฮฺที่ 125-127 กะอฺบะฮฺ) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:10
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 25 (อายะฮฺที่ 128)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 25 (อายะฮฺที่ 128) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:20
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 26 (อายะฮฺที่ 129-130)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 26 (อายะฮฺที่ 129-130) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:26
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 27 (อายะฮฺที่ 130-132)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 27 (อายะฮฺที่ 130-132) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:41
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 28 (อายะฮฺที่ 133-137)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 28 (อายะฮฺที่ 133-137) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:25
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 29 (อายะฮฺที่ 138-141)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 29 (อายะฮฺที่ 138-141) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:35
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 30 (อายะฮฺที่ 142-143)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 30 (อายะฮฺที่ 142-143) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:49
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 31 (อายะฮฺที่ 143)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 31 (อายะฮฺที่ 143) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:21
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 32 (อายะฮฺที่ 144-145)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 32 (อายะฮฺที่ 144-145) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:34
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 33 (อายะฮฺที่ 145-147)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 33 (อายะฮฺที่ 145-147) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:49
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 34 (อายะฮฺที่ 148)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 34 (อายะฮฺที่ 148) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:55
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 35 (อายะฮฺที่ 149-150)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 35 (อายะฮฺที่ 149-150) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:59
มีวีดีโอ
มี

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 151-200

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 151-200 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:44

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 36 (อายะฮฺที่ 151-152)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 36 (อายะฮฺที่ 151-152) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 18:09
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 37 (อายะฮฺที่ 153-155)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 37 (อายะฮฺที่ 153-155) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 18:26
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 38 (อายะฮฺที่ 156-157)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 38 (อายะฮฺที่ 156-157) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:00
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 39 (อายะฮฺที่ 158)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 39 (อายะฮฺที่ 158) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:06
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 40 (อายะฮฺที่ 159)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 40 (อายะฮฺที่ 159) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:28
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 41 (อายะฮฺที่ 160-162)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 41 (อายะฮฺที่ 160-162) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:38
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:40

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 43 (อายะฮฺที่ 164)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 43 (อายะฮฺที่ 164) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:42
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 44 (อายะฮฺที่ 165-166)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 44 (อายะฮฺที่ 165-166) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:48
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 45 (อายะฮฺที่ 167)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 45 (อายะฮฺที่ 167) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:52
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 46 (อายะฮฺที่ 168)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 46 (อายะฮฺที่ 168) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:05
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 47 (อายะฮฺที่ 168)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 47 (อายะฮฺที่ 168) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:08
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 48 (อายะฮฺที่ 169-170)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 48 (อายะฮฺที่ 169-170) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 49 (อายะฮฺที่ 171-172)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 49 (อายะฮฺที่ 171-172) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:17
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 50 (อายะฮฺที่ 173)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 50 (อายะฮฺที่ 173) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:56
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 51 (อายะฮฺที่ 173)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 51 (อายะฮฺที่ 173) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:59
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 52 (อายะฮฺที่ 174-176)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 52 (อายะฮฺที่ 174-176) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:03
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 54 (อายะฮฺที่ 177)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 54 (อายะฮฺที่ 177) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:11
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 55 (อายะฮฺที่ 178)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 55 (อายะฮฺที่ 178) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:17
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 56 (อายะฮฺที่ 178-179)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 56 (อายะฮฺที่ 178-179) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 57 (อายะฮฺที่ 180)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 57 (อายะฮฺที่ 180) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:25
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 58 (อายะฮฺที่ 180-182)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 58 (อายะฮฺที่ 180-182) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 60 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 60 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:47
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 61 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 61 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:55
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 62 (อายะฮฺที่ 184)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 62 (อายะฮฺที่ 184) dp6admin Sun, 25/10/2009 - 23:59
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 65 (อายะฮฺที่ 186)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 65 (อายะฮฺที่ 186) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 00:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 66 (อายะฮฺที่ 186-187)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 66 (อายะฮฺที่ 186-187) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:09
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 67 (อายะฮฺที่ 187)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 67 (อายะฮฺที่ 187) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:12
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 68 (อายะฮฺที่ 188)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 68 (อายะฮฺที่ 188) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:18
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 69 (อายะฮฺที่ 189)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 69 (อายะฮฺที่ 189) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:24
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 70 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 70 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 71 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 71 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:32
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 72 (อายะฮฺที่ 190)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 72 (อายะฮฺที่ 190) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 73 (อายะฮฺที่ 191-192)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 73 (อายะฮฺที่ 191-192) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:42
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 74 (อายะฮฺที่ 193)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 74 (อายะฮฺที่ 193) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:48
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 75 (อายะฮฺที่ 193-194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 75 (อายะฮฺที่ 193-194) dp6admin Mon, 26/10/2009 - 23:54
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 76 (อายะฮฺที่ 194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 76 (อายะฮฺที่ 194) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:11
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 77 (อายะฮฺที่ 194)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 77 (อายะฮฺที่ 194) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 78 (อายะฮฺที่ 195)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 78 (อายะฮฺที่ 195) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 79 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 79 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:26
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 80 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 80 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:43
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 81 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 81 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 00:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 82 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 82 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:32
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 83 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 83 (อายะฮฺที่ 196 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 84 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 84 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 13:39
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 85 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 85 (อายะฮฺที่ 197 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:10
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 86 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 86 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:23
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 87 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 87 (อายะฮฺที่ 198 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 88 (อายะฮฺที่ 199-200 ฮัจญฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 88 (อายะฮฺที่ 199-200 ฮัจญฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:39
มีวีดีโอ
ไม่มี

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 201-250

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 201-250 dp6admin Sun, 25/10/2009 - 22:14

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 89 (อายะฮฺที่ 201-202 ดุอาอฺสองโลก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 89 (อายะฮฺที่ 201-202 ดุอาอฺสองโลก) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:44
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 90 (อายะฮฺที่ 203 ฮัจญฺและอีด)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 90 (อายะฮฺที่ 203 ฮัจญฺและอีด) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 15:58
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 91 (อายะฮฺที่ 204-206)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 91 (อายะฮฺที่ 204-206) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 16:07
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 92 (อายะฮฺที่ 207-209)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 92 (อายะฮฺที่ 207-209) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 16:48
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 93 (อายะฮฺที่ 210-212)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 93 (อายะฮฺที่ 210-212) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 17:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 94 (อายะฮฺที่ 210-212)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 94 (อายะฮฺที่ 210-212) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:05
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 95 (อายะฮฺที่ 213)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 95 (อายะฮฺที่ 213) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:12
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 96 (อายะฮฺที่ 214-215)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 96 (อายะฮฺที่ 214-215) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:20
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 97 (อายะฮฺที่ 216)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 97 (อายะฮฺที่ 216) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:25
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 98 (อายะฮฺที่ 217)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 98 (อายะฮฺที่ 217) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:31
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 99 (อายะฮฺที่ 218)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 99 (อายะฮฺที่ 218) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:40
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 100 (อายะฮฺที่ 219)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 100 (อายะฮฺที่ 219) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:46
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 101 (อายะฮฺที่ 219)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 101 (อายะฮฺที่ 219) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 102 (อายะฮฺที่ 219-220)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 102 (อายะฮฺที่ 219-220) dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:59
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 103 (อายะฮฺที่ 221)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 103 (อายะฮฺที่ 221) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:09
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 104 (อายะฮฺที่ 222-223)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 104 (อายะฮฺที่ 222-223) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 105 (อายะฮฺที่ 222-223)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 105 (อายะฮฺที่ 222-223) dp6admin Sun, 01/11/2009 - 21:16
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 120 (อายะฮฺที่ 240-242)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 120 (อายะฮฺที่ 240-242) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:35

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 121 (อายะฮฺที่ 243-244)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 121 (อายะฮฺที่ 243-244) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:41
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 122 (อายะฮฺที่ 245)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 122 (อายะฮฺที่ 245) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:48
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252 นบีดาวู้ด ฏอลูต และญาลูต)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252 นบีดาวู้ด ฏอลูต และญาลูต) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:57
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 124 (อายะฮฺที่ 253)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 124 (อายะฮฺที่ 253) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 15:02
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 106 (อายะฮฺที่ 224-225)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 106 (อายะฮฺที่ 224-225) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:00
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 107 (อายะฮฺที่ 226-227)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 107 (อายะฮฺที่ 226-227) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:06
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 108 (อายะฮฺที่ 228)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 108 (อายะฮฺที่ 228) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:11
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 109 (อายะฮฺที่ 229)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 109 (อายะฮฺที่ 229) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:15
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 110 (อายะฮฺที่ 230)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 110 (อายะฮฺที่ 230) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:19
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 111 (อายะฮฺที่ 231-232)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 111 (อายะฮฺที่ 231-232) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:23
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 112 (อายะฮฺที่ 233)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 112 (อายะฮฺที่ 233) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:28
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 113 (อายะฮฺที่ 233)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 113 (อายะฮฺที่ 233) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:31
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 114 (อายะฮฺที่ 234)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 114 (อายะฮฺที่ 234) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:35
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 115 (อายะฮฺที่ 235)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 115 (อายะฮฺที่ 235) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:40
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 116 (อายะฮฺที่ 236-237)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 116 (อายะฮฺที่ 236-237) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:44
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 117 (อายะฮฺที่ 238)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 117 (อายะฮฺที่ 238) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:49
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 118 (อายะฮฺที่ 238)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 118 (อายะฮฺที่ 238) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 10:53
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 119 (อายะฮฺที่ 239)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 119 (อายะฮฺที่ 239) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 11:01

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 251-286

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 251-286 dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:36

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 125 (อายะฮฺที่ 253-254)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 125 (อายะฮฺที่ 253-254) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 15:04
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 126 (ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 126 (ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:12

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 127 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 127 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:29

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 128 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 128 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:42
วันที่บรรยาย
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 129 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 129 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:48
วันที่บรรยาย
8 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 130 (จบอายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 130 (จบอายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:51
วันที่บรรยาย
15 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 131 (อายะฮฺ 256)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 131 (อายะฮฺ 256) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 132 (อายะฮฺ 256)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 132 (อายะฮฺ 256) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 133 (อายะฮฺ 257)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 133 (อายะฮฺ 257) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:39
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 134 (อายะฮฺ 258-259)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 134 (อายะฮฺ 258-259) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:51
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 135 (อายะฮฺ 260)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 135 (อายะฮฺ 260) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 07:21
วันที่บรรยาย
21 เราะบีอุ้ลอาคอร 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 136 (อายะฮฺ 261-263 การบริจาค)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 136 (อายะฮฺ 261-263 การบริจาค) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 07:42
วันที่บรรยาย
28 เราะบีอุ้ลอาคอร 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 137 (อายะฮฺ 264-266)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 137 (อายะฮฺ 264-266) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:02
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 138 (อายะฮฺ 267-268)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 138 (อายะฮฺ 267-268) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:20
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 140 (อายะฮฺ 271-272)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 140 (อายะฮฺ 271-272) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:47
วันที่บรรยาย
4 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1428 / วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 142 (อายะฮฺ 275-276)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 142 (อายะฮฺ 275-276) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:53
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 145 (281-282 อายะตุดดัยนฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 145 (281-282 อายะตุดดัยนฺ) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:09

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 146 (283-284)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 146 (283-284) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 147 (284-286 ครั้งสุดท้าย)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 147 (284-286 ครั้งสุดท้าย) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:17

ความประเสริฐของซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ

ความประเสริฐของซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ dp6admin Wed, 11/11/2009 - 14:58
มีวีดีโอ
ไม่มี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตัฟซีรอายะตุลกุรซียฺ (ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 255)

ตัฟซีรอายะตุลกุรซียฺ (ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 255) admin Tue, 19/08/2014 - 23:19

อรรถาธิบายอายะตุลกุรซียฺ 1-5

อรรถาธิบายอายะตุลกุรซียฺ 1-5 dp6admin Wed, 20/09/2023 - 15:36

เคาะวาตีมอัลบะเกาะเราะฮฺ (2 อายะฮฺสุดท้าย)

เคาะวาตีมอัลบะเกาะเราะฮฺ (2 อายะฮฺสุดท้าย) dp6admin Tue, 07/04/2009 - 23:37