1084 การตั้งเจตนาในการถือศีลอด

Submitted by dp6admin on Sat, 18/04/2009 - 15:54
คำถาม
จะตั้งเจตนา(เหนียต)ในการถือศีลอดอย่างไร ? ต้องเหนียตทุกวันหรือไม่ ?
คำตอบ
วันที่ตอบ