1567 คนที่เป็นมะเร็ง ถือศีลอดไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร