ละหมาดซุนนะฮฺเราะวาติบทุกครั้งต้องเปลี่ยนที่ละหมาดหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 02/06/2011 - 01:05

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ