ดุอาอฺตัษบีต มีหลักฐานหรือไม่ว่าให้อ่านเท่ากับระยะเวลาของการเชือดอูฐ