1394 การละมาดสุนัตรอบทุกทิศทุกทางของกะบะห์ที่มัสยิดหะรอมมีซุนนะห์ให้กระทำหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 03/01/2011 - 07:14

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ