1840 การละหมาดซุนนะห์นะวาฟิล(ซุนนะห์ทั่วไป)ละหมาดช่วงไหน?

Submitted by dp6admin on Fri, 30/07/2010 - 16:30

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

"ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาต้องห้าม เวลาห้ามละหมาดคือ ก่อนดุฮริประมาณสิบห้านาที (เวลามักโรหฺห้ามละหมาดซุนนะฮฺ แต่ละหมาดชดใช้ได้), หลังตะวันตก, หลังละหมาดซุบฮิจนกระทั่งตะวันขึ้น นอกจากนั้นละหมาดได้ทั้งหมด ตั้งแต่หลังดุฮาจนถึงก่อนดฺุฮริ(ก่อนเวลามักโรหฺ), ระหว่างดุฮริกับอัศริ, ระหว่างมัฆริบถึงอิชาอฺ, ระหว่างอิชาอฺถึงศุบฮฺ"

-------

วันที่ตอบ