1300 ถ้าอิมามทำชิริก ละหมาดตามได้หรือไม่ ละหมาดตามอิมามทีทำชิริกในวันศุกร์ใช้ได้หรือไม่