ละหมาดก่อนเวลาสองนาที ต้องเริ่มละหมาดใหม่หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 02/04/2010 - 11:21

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ