คลิปสั้น

ผู้ที่มีความสมถะต่อดุนยา :
- อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ (ตาบิอีน, รุ่นหลังจากเศาะฮาบะฮฺ) นบีพูดถึงในหะดีษว่ามาจากเยเมน เป็นผู้ที่กตัญญูต่อแม่มากที่สุด ถ้าพวกท่านเจอเขา จงให้เขาขอดุอาอฺให้ อัลลอฮฺจะตอบรับ, ท่านนบีไม่เคยเจอ ไม่รู้จักเขา, เป็นคนมีชื่อเสียง แต่ชอบเก็บตัว ยากจน สมถะ, ตาบิอีน…
-- อุซัยดฺ อิบนุหุฎ็อยรฺ
-- ซะอฺด อิบนุมุอ๊าซ