หลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก"

Submitted by dp6admin on Wed, 16/02/2011 - 09:01
คำถาม
อยากเรียนถามว่าหลักการศาสนาว่าอย่างไรในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า"เด็กฝาก" เพราะในส่วนของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็ใช้ระบบนี้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่่งบางครั้งก็ไปตัดโอกาสของผู้ที่ไม่มีตำแหน่งทางสังคม เป็นคนธรรมดาๆทำให้เขาหมดสิทธิเข้าทำงานในที่สุด และอยากทราบว่าผมสามารถจะขอร้องให้ผู้ที่มีฐานะทางสังคมที่สูงๆช่วยฝากเข้าทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้หรือไม่ครับ ผิดหลักการศาสนาไหม

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------